อบรมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ป.โท
ดร.สุพัณณดา โชติพันธ์
ดร.บัณฑิต ฐานะโสภณ
ผศ.ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล